Fonde

PF har medindflydelse på flere fonde der på forskellig vis har til formål at forbedre studerendes forhold. Hvis du som PF aktiv ønsker at søge virksomheder eller andre fonde om støtte, så husk at kontakte forretningsrådsformanden først, for at sikre koordinering mellem ansøgningerne.

Trivselspuljen

Før sommeren blev et flertal i folketinget enige om, at der på den anden side af universiteternes nedlukning ville blive uddelt en pengepulje der skulle bruges til genstart af diverse studiemiljøer.
I PF har vi nu fået uddelt vores del, og vi vil meget gerne give de studerende mulighed for at søge om midler til diverse tiltag.

Derfor er der blevet oprettet en pulje på 496.000 kr., som man nu har mulighed for at søge om en andel af, til diverse initiativer for de studerende på DTU.

Ansøgninger skal sendes til prc@pf.dk, og vil blive behandlet af PF’s bestyrelse hurtigst muligt.

Formålet med puljen er at stille midler til rådighed, så man får mulighed for at få afholdt arrangementer og søsat diverse tiltag, der kan komme de studerende vidt og bredt til gode.

I uddelingen vil vi derfor prioriterer ansøgninger der

  • Kommer store mængder af studerende til gavn
  • Præsentere initiativer, og arrangementer, der har fokus på studerende, som er startet ifm. vinter- og sommeroptaget 2020, samt vinteroptaget 2021

Eksempler på arrangementer kunne være:

  • Jule / påskefrokoster
  • Tilskud til at deltage i eksterne arrangementer
  • Fornyelse af inventar hos udvalg, klubber, etc.

Midlerne vil ikke bliver uddelt til støtte af enkeltpersoner, eller betaling af alkohol.

DTU har også åbnet en pulje på 3.8 millioner DKK, til støtte af lignende arrangementer.
Læs mere om dette her:
DTU’s trivselspulje
Bemærk, at modsat hvad der fremgår af dokumentet, så strækker puljen sig også ind i starten af det kommende år.

Når man så har fået bevillingen til sit projekt, skal man indsende et gyldigt regnskab.
Hvordan man bærer sig ad med det, og skabelon til regnskab kan downloades forneden:
How-to
Regnskabsskabelon

Den studentersociale fond

Polyteknisk Forenings Studentersociale Fond har til formål at give tilskud til uddeling til arrangementer eller løbende aktiviteter med studentersocialt sigte. Fondens bestyrelse består af 4 medlemmer. Polyteknisk Forenings formand er formand for fondens bestyrelse. Dertil udpeges to medlemmer fra den siddende PF bestyrelse. Det sidste bestyrelsesmedlem for fonden udpeges af DTU’s rektor.

Via sit arbejde ønsker fonden at sikre et godt socialt studiemiljø ved Danmarks Tekniske Universitet i bredeste forstand. Fonden støtter særligt:

– At skabe ”rammer” for gode studentersociale aktiviteter, dvs. varige investeringer der kan muliggøre og fordre fremtidige aktiviteter og dermed over en lang periode sikre muligheden for sociale aktiviteter.
– Events der primært har studerende ved DTU som målgruppe og har til formål at skabe sociale bånd imellem studerende.
– Desuden støttes også aktiviteter uden for disse kriterier, der på anden vis sikrer et godt socialt studiemiljø på DTU.

Fonden støtter ikke:
– Enkeltpersoner
– Drift af allerede eksisterende projekter.

Fonden holder møder efter behov, men svar kan typisk forventes inden for 1-2 måneder.

Skabelon til Ansøgning i Den Studentersociale Fond

Ansøgninger til fonden skal afleveres på Polyteknisk Forenings sekretariat eller sendes til fondens forperson på forperson@pf.dk.

Noget-for-noget

Noget-for-noget fonden er stiftet i samarbejde med DTU. Fonden kan søges af DTU-studerende til studiemiljøforbedrende forhold, særligt fysiske og vedblivende studiemiljøforbedringer.

Fonden er en pulje penge, som DTU hvert år afsætter til at reparere og rydde op efter os studerende, hvis vi ikke selv rydder op, eller hvis der har været nogen former for hærværk. Når vi studerende i stedet har været gode mod studiemiljøet på DTU, og Campus Service (CAS) derfor ikke skal bruge alle pengene, kan alle DTU-studerende få gavn af de penge i stedet. Konceptet Noget-for-Noget bygger altså på, at hvis vi studerende giver noget til DTU (passer på studiemiljøet), så kan vi også få noget igen.

Fonden søges ved at sende en ansøgning til social@pf.dk. Ansøgningen skal indeholde detaljer omkring projektet inkl. et beløb, som der søges om. Bemærk, at projektet skal administreres af studerende. Ansøgningen vil blive behandlet på det kvartårlige Studiemiljøudvalgsmøde, hvor PF, undervisere, CAS, AUS, direktion og mange andre DTU-instanser er repræsenteret.

Faku-puljen

FAKU puljen er studierådenes rådighedsbeløb. Puljen har til formål at støtte nye tiltag og dække uforudsete udgifter til gavn for DTU’s studerende. Puljen er ikke tiltænkt enkeltpersoner eller små grupper.

Puljen kan søges ved at skrive en ansøgning til FAKU@pf.dk, hvor der skal være et budget, samt en forklaring af hvad pengene skal bruges til. Formændenes Aktivitets- og Koordineringsudvalg (FAKU) holder møde månedligt, dog vil ansøgninger til FAKU puljen kun blive behandlet til møderne i oktober, februar og juni.

Klubpuljen

Klubpuljen kan søges af PF klubber til klubaktiviteter såsom arrangementer eller nyt inventar. Klubpuljen kan søges ved at skrive til formanden for klubudvalget, der altid er et bestyrelsesmedlem. Se hvem her.

Bogstøtten

En pulje sponsoreret af Polyteknisk Boghandel og Forlag med det formål at give tilskud til studentersociale aktiviteter på DTU.

Der udloddes kr 25.000 pr kalenderår. Puljen administreres af et udvalg under Polyteknisk Forening.

Læs mere her.

Sidst opdateret: 14/04/2023