Konstituering af studieråd og valg

I starten af efteråret skal alle studieråd gennemføre to vigtige valg: konstituering og valg af ISN repræsentanter.

På denne side findes der oplysninger om konstituering af studieråd (Hvilke poster der skal vælges og hvilke retningslinjer der skal følges), oplysninger om valg af ISN repræsentanter og en tidsplan for valgperioden.

I menuen til højre findes der links til brugbare dokumenter i forbindelse med konstituering og valg.

Konstituering af studierådene

Konstitueringslisterne er sendt til rådsformændene via e-mail. Ønsker man adgang kan man kontakte valgudvalget (formand@pf.dk).

Det konstituerende møde er det møde, som definerer studierådet indtil næste konstituering. Der er en række krav for at et studieråd kan konstitueres

 • Et studieråd har mindst 7 ordinære medlemmer (§ L.19)
 • Der skal vælges en formand og en økonomiansvarlig, som begge skal vælges på det konstituerende møde (§ L.23)
 • Generelt skal et studieråd høre til en bachelor- eller diplomretning. Se vedtægterne for uddybning (§ L.18 og § L.20)

Derudover skal der laves et referat af det konstituerende møde og en “valgliste”/medlemsliste, så valgudvalget kan godkende konstitueringen.

Det er vigtigt, som studieråd, at gøre sig nogle overvejelser omkring konstitueringen

 • Et råd er kun beslutningsdygtigt hvis ⅓ (og mindst 7) medlemmer er tilstede. Mange konstituerede, men inaktive, kan forhindre økonomiske beslutninger og valg. (§ S.34)
 • Studieråd, hvis retninger dækker over mere end 100 nye studerende per år, kan have 3 FR medlemmer (og derved 3 stemmer i FR) (§ L.11)

Valg til poster

Her er en generel vejledning om diverse poster i et studieråd. Bemærk at de gælder for hvert konstitueret råd, så hvis råd for flere retninger konstituerer sig hver for sig men afholder møderne sammen, skal hvert råd vælge antallet til posterne i PF.

 • Rådsformand, 1 person
 • Evt. næstformand, 1 person
 • Økonomiansvarlig, 1 person
 • Fællesrådet, 2 personer, afstemning, starter fra februar mødet
 • Socialudvalget, 2 personer + suppleanter, starter fra februar, hvis flere er interesserede, så kan de konstitueres til det første møde
 • Fagligudvalget, 2 personer + suppleanter, starter fra februar, hvis flere er interesserede, så kan de konstitueres til det første møde

Samt nogle poster i DTU

 • ISN rerpæsentanter. Posterne fordeles af FAKU
 • Arbejdsmiljøudvalg

Husk! Man skal først konstitueres og derefter kan man vælge formand, økonomiansv. osv.

Retningslinjer for referater

Kravene kan læses under B Retningslinjer for referater. Kort sagt, der skal mindst være:

 • Tid og sted for møde
 • Dagsorden
 • Tilstedeværende
 • Hvad der blev besluttet
 • Resultater af afstemninger
 • Hvilke bilag der hørte til mødet
 • Hvilke punkter der er lukkede
 • Stemmeantal ved afstemninger

Det lukkede referat skal have lukkede punkter eller stemmeantal. Listen ovenfor er ikke reglerne – de eneste regler er PF’s vedtægter.

Valg af ISN-repræsentanter

ISN repræsentanter stiller op til åbent valg, men valgudvalg og FAKU (Formændenes Koordinerings- og Aktivitetsudvalg) fordeler pladserne, så studierådene bliver bedst muligt repræsenteret.

Rådsformændene kender fordelingen af ISN-pladserne. Fordelingen er kun vejledende: Hvis der er flere interesserede end i har “pladser”, så lav en prioriteret liste. Hvis I har færre, så lad pladserne være “tomme”.

Tidsplan

Deadline

Aktivitet

Hvem?

10. sep 2018Indkaldelse til konstituerende møder i studierådene.Studierådsformænd
21. sep 2018Udsendelse af liste over ISN- og AMU-pladser til de enkelte råd.FAKU og Valgudvalget
1-15. okt 2018Afholdelse af konstituerende møder i studierådene.Studierådene
16. okt 2018 kl. 23.59Valgudvalg skal have udfyldte udgaver af “Opstilling til studieråd” og “Konstituering af studieråd”
Dette er absolut sidste frist for at konstituere rådene.
Studierådene
16. okt 2018 kl. 23.59Indstilling af ISN- og AMU-repræsentanter.
Bemærk at lister over opstillede fra rådene skal sendes til Valgudvalget senest kl. 23.59
Studierådene
25. okt 2018Fællesrådet godkender ISN lister, samt kandidater til DTUs bestyrelse og Akademisk rådFællesrådet
26. okt –
15. nov 2018
Kandidater indskrives til universitetsvalgetStudierådsformænd, Valgudvalget, Kandidater
nov 2018Universitetsvalget begynderDTU, Alle studerene bør stemme
dec 2018Universitetsvalget afsluttesDTU
Sidst opdateret: 20/08/2018